Podmienky

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

V akomkoľvek prípade /možné otázky, omeškania a pod./ je potrebné kontaktovať tel. č.: 0917 303 658
Všetci účastníci športového kurzu sa automaticky stávajú členmi Happy Kids o.z.

Všetci členovia Happy Kids o.z. sú povinní byť prihlásení na daný športový kurz cez registračný systém alebo prihláškou, na ktorej sú uvedené všetky podmienky prihlásenia. 

O prípadnom zrušení tréningu zo strany Happy Kids (z dôvodu nepriazniveho počasia, odstávky plavárne a pod.), budú rodičia vopred informovaní prostredníctvom e-mailu.

ZDRAVOTNÝ STAV:

Prihlásením dieťaťa ako aj akceptovaním podmienok pre zápis do Happy Kids kurzu rodič prehlasuje, že nepozná žiadne dôvody /predovšetkým zdravotného charakteru/, pre ktoré by sa jeho dieťa nemohlo zúčastniť kurzu.

V prípade neúčasti v dôsledku choroby na lyžiarskych kurzoch v RAKÚSKU sa poplatok za výdavky na trénerov nevracia.

REGISTRÁCIA A PRIHLÁSENIE:

Registrácia ako aj samotné prihlásenie dieťaťa na športový kurz prostredníctvom formuláru sa realizuje elektronickou formou. Po zaregistrovaní a prihlásení dieťaťa na daný kurz  Vám bude na e-mailovú adresu zaslané potvrdenie o úspešnom prihlásení Vášho dieťaťa na športový kurz v danom termíne a na vybranom mieste.

ÚHRADA ŠPORTOVÉHO KURZU:

Po obdržaní potvrdenia o úspešnom prihlásení Vášho dieťaťa na daný kurz je potrebné uhradiť členský príspevok/poplatok prevodom podľa inštrukcií v potvrdzovacom e-maili.

OSPRAVEDLNENIE A NÁHRADA - ŠPORTOVÉ KURZY:

Každý účastník kurzu má v prípade vopred nahlásenej neúčasti (z akýchkoľvek dôvodov) možnosť nahradiť si 2 -dva tréningy, a to najneskôr do ukončenia posledného termínu kurzu. Náhrada prebieha v iný deň ako kurz, ktorý navštevujete. Náhradný termín je potrebné nahlásiť vopred min. 24 hod. pred začiatkom kurzu prostredníctvom e-mailu na: info@happykids.sk. Následne Vás budeme informovať či sú voľné kapacity na Vami vybranom tréningu.

Neprítomnosť dieťaťa je potrebné odhlásiť najneskôr do 4 hod. od začiatku nasledujúceho kurzu a to e-mailom na: info@happykids.sk.

V prípade, že neprítomnosť dieťaťa na športovom kurze nebude včas nahlásená, možný náhradný termín prepadá. Za neúčasť na tréningu z akéhokoľvek dôvodu (s výnimkou dlhodobého úrazu/choroby) nevzniká nárok na finančnú náhradu, príspevok ani jeho časť sa nevracajú. 

V prípade, že je tréning zrušený zo strany Happy Kids, termín sa len posúva, nemusíte ho nahlasovať ako náhradný.

NEÚČASŤ A NÁHRADA

V prípade, že je tréning zrušený zo strany Happy Kids, termín sa len posúva, nemusíte ho nahlasovať ako náhradný.

PRAVIDLÁ, podmienky na kurzoch:

Žiadame rodičov, aby sa nezdržiavali v priestoroch bazéna a tesnej blízkosti športových miest, kde sa kurz realizuje! Prosíme Vás, aby ste dieťa odovzdali trénerovi a následne opustili bazén, športovisko. Za pochopenie ďakujeme.

V prípade nečakanej situácie si Happy kids vyhradzuje právo na zmenu programu na kurzoch.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Zdravotné problémy, ktoré by sa mohli prejaviť počas športového tréningu, doporučujeme konzultovať s lekárom.

Rodič súhlasí s prípadným použitím fotografií a videí s vyobrazením dieťaťa bez nároku na honorár a to za účelom marketingu Happy Kids.

V zmysle zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z.z. rodič súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov uvedených za účelom registrácie a prihlásenia dieťaťa na kurz.

V prípade, že má rodič pripomienky k samotnej práci trénera, môže nás kontaktovať na tel. č.: 0917 303 658 alebo na info@happykids.sk.